دخترک تنها

In a day, when you don't come across any problems

You can be sure that you are traveling in a wrong path.

(SWAMI VIVEKANANAA)

اگر روزی نتونی از عهده مشکلات برآیی

می‌تونی مطمئن باشی که تو در یک مسیر اشتباه قدم برداشتی.

سوامی ویووکانا

********************

Three sentences for getting success:

1-Know more than other

2-Work more than other

3-Expect less than other.

(WILLIAM SHEAKSPER)

سه جمله برای کسب موفقیت:

1- بیشتر از دیگران بدان.

2- بیشتر از دیگران کار کن.

3- کمتر از دیگران انتظار داشته باش.

ویلیام شکسپیر

********************

If you win you need not explain

But if you lose should not be there to explain.

(ADOLPH HITLER)

اگر تو برنده باشی نیازی به توضیح نداری

اما اگر شكست بخوری چیزی برای توضیح دادن نداری.

آدولف هیتلر

********************

Don't compare yourself with anyone in this world

If you do so, you are insulting yourself.

(ALEN STRIKE)

در این دنیا خودت را با هیچ‌کس مقایسه نکن

اگر این کار را بکنی خودت را خوار می‌شماری.

آلن استرایک

******************** 

I will not say failed 1000 times i will say:

That i discovered there are 1000 ways that can cause failure.

(THOMAS EDISON)

من نخواهم گفت هزار بار شكست خوردم من خواهم گفت:

در حالی که هزار راه شكست وجود داشت من کشف کردم.

توماس ادیسون

********************

Winning doesn't always mean being first

Winning means you're doing better than you're done before.

(BONNIE BLAIR)

بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی

بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشي.

بونی بلایر

 ********************

If we can not love the person whom we see,

How can we love God whom we can not see?

(MOTHER TERASA)

اگر ما اشخاص را که می‌بینیم دوست نداشته باشیم

چطور می‌تونیم خدا رو که نمی‌بینیم دوست داشته باشیم.

مادر ترازا

********************

Every one thinks of changing the world

But no body thinks of changing himself.

(LEO TOLSTOY)

هر شخصی به تغییر جهان فکر می‌کند

اما هیچ‌کس به تغییر خودش فکر نمی‌کند.

لئو تولستوی

********************

Believing everybody is dangerous

Believing nobody is very dangerous.

(ABRAHAM LINKON)

باور كردن هر شخص خطرناک است

باور نکردنش خطرناک‌تر.

ابراهام لینکولن

********************

If some one feels that they had neer made a mistake in their life

Then it means they had never tried a new thing in their life.

(EINSTEIN)

اگر شخصی فکر کند که در زندگی هیچ اشتباهی نکرده است

به این معنی است که هرگز برای راه تازه‌ای در زندگی سعی نکرده است.

انيشتین

********************

Never break four things in your life:

Trust – promise – relation - heart

Because when they break they don't make noise but pain a lot.

(CHALES)

هرگز چهار چیز را در زندگی نشکن:

اعتماد - قول – ارتباط - قلب

زیرا زمانی که اینها شکسته بشوند صدا ندارند ولی دردشان شدید است.

چالز

********************

If you start judging people

you will be have no time to love them.

(MOTHER TERESA)

اگر تو شروع به قضاوت مردم بکنی

تو برای دوست داشتن آنها وقتی نخواهی داشت.

مادر ترازا

********************

Take in to account that great love

and great achievements involve great risk.

(DALAY LAMA)

بر این باور باش که عشق

و دستاوردهای عظیم در برگیرنده‌ي مخاطرات بزرگی است.

دالای لاما

+ تاريخ چهارشنبه دوم دی ۱۳۸۸ساعت 13:52 نويسنده نیلوفر & A |